Čistič nerezových povrchů

Kód: 3031
159 Kč
Skladem

Detailní informace

Detailní popis produktu

  • Vysoce koncentrované složení.

  • Účinně čistí nerezové povrchy.

  • Speciální krémová forma prostředku.

  • Vyčistí bez nepříjemného zápachu.

Návod k použití

  • Doporučujeme po delším stání výrobku jeho obsah občas protřepat.

  • Používá se neředěný.

  • Prostředek naneste rovnoměrně na čištěný povrch a nechte působit.

  • Účinek prostředku zvýšíte tím, že čištěné plochy mírně nahřejete (cca 30°C).

  • Výrobek je mimořádně účinný, proto při práci s výrobkem používejte rukavice a dodržujte pokyny výrobce.

  • Před použitím prostředku se důkladně ujistěte, zda se jedná o kvalitní a nepoškozený nerezový povrch

Složení

5-<15 % amfoterní povrchově aktivní látky, Bronopol, Methylisothiazolinone

Upozornění na nebezpečí

Obsahuje: Sodium Hydroxide. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte páry. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte lékaře. Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů. Obsahuje 2-methylisothiazol-3(2H) -on [číslo ES 220-239-6] (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.

Korozivní a žíravé látky

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:
Investícia do zdravia